Editorial Team Information

Our Team

BaluSingh Rajpurohit
BaluSingh Rajpurohit
Editor in Chief
Kapil Raj
Kapil Raj
Sub Editor
Lalit Kumar Saini
Lalit Kumar Saini
IT Head
Jeetu Burdak
Jeetu Burdak
Sub Editor
Sunil Kumawat
Sunil Kumawat
Graphic Designer
Kiran Rajpurohit
Kiran Rajpurohit
Bureau Chief Jodhpur
Vikram Kamad
Vikram Kamad
Web Developer & Informer
Madan Singh Rajpurohit
Madan Singh Rajpurohit
Reporter
Puran Singh
Puran Singh
Reporter
Raaisa Upadhyay
Raaisa Upadhyay
Content Writer & Informer
Ashish Kumawat
Ashish Kumawat
Photographer
Jethu Sisodiya
Jethu Sisodiya
Journalist
Govind Singh Chouhan
Govind Singh Chouhan
Editor
Nidhi Soni
Nidhi Soni
Intern
Vinita Kotwani
Vinita Kotwani
Intern